vrijdag 15 augustus 2014

                               Opnieuw handschrift van Lambert Rijcksz Lustigh ontdekt 
                                           TVE  1973 pagina 3-9  en  3-10
                                               TVE 1973  pagina  3-11 en 3-12
                               Opnieuw handschrift van Lambert Rijcksz Lustigh ontdekt Brief van Jan Schram aan Emil Luden over zijn uitgeleende geschriften van Lambert Rijcksz Lustigh


____________________________________

Geschriften van Lambert Rijcksz Lustigh. 
( in het bezit gekomen van Stad en Lande van Gooiland via Jan Schram uit Huizen )

Map nr. .. Volg nr. .. Benaming op etiket van de map
33 ... I .. Extracten uit berichten van diverse aard.
    ... II .. Lijst van Huizer erfgooiers 20-01-1707.
    ... III .. Van de Proceduren en Sententien in de Zaak Contra Francois
               Hinloopen. (origineel nr. 059 SL)

34 ... IV.. Beschouwingen over het eigendomsrecht der Erfgooiers
35 ...V .. Over het steken van zoden in de Oostermeent.
36 ..VI .. Sententie van de Hooge Raad van Mechelen en over het
              doorluchtig geslacht der Heeren van Amstel

37 .VII .. Diverse stukken uit het Privilegeboekje. (van Naarden)
38 .VIII .. Over het verkiezen van Burgemeesteren en Schepenen.
39 .. IX .. Rekest aan de Staten van Holland over het eigendomsrecht met
               beschouwingen van Lustigh

-----------------------------------------------
Pertinente lijste ende eene warachtige beschrijvinge van alle vreemde manspersonen ende zoonen van de overleden vreemde mannen enz. bij mij Lambert Rijcksz Lustigh, Huysen den 22 Januarij 1706. Omtrent 100 personen .
-------------------------------------------------------------------------------
Pertinente lijste ende eene waragtige beschrijvinge van alle vreemde mans personen ende zoonen van de overleden vreemde mans personen die jegenwoordigh alle als vreemdelingen van afkomste, in onse dorpe van Huijssen woonende sijn alle welke vreemdelingen (ten opsigte van het goijsche meentgebruyck) met alle haare nakomelingen, het ‘t mij bij wat voor eene vrouwe sij dezelve manspersonen preoccuperen, in het allerminste geen een eenige regtveerdig titulregt noch eeningh schijns den regts tot het bescharen of gebruijcken der goijsche gemeente hebben.

 ____________________
Toelichting:
In 1912 kwam de Erfgooierswet tot stand. De oude erfgooiers Marke  ( Vergadering van Stad en Lande van Gooiland)  werd vervangen door de ‘Vereniging Stad van Lande van Gooiland’. De toenmalige regering koos als voorzitter de gepensioneerde generaal Emil Luden. Het oude ‘erfgooiers archief’ dat Luden aantrof was ongeordend. Het gemeenschappelijk grondbezit stond zeer vaag beschreven in de kadasters van de verschillende Gooise gemeenten. Om duidelijkheid te verkrijgen hebben Luden en zijn secretaris zelf historisch onderzoek moeten plegen. Veel brieven uit die beginperiode duiden daarop. Bijvoorbeeld: “Begin 1918 zijn van Jan Schram Fzn. Te Huizen ter afschrijving ontvangen eenige geschriften van Lambert Rijcksz Lustigh, gestorven te Huizen December 1727, waarvan Extracten en Afschriften zijn vervaardigd“.
De transcripties zijn in 1919 gemaakt door de secretaris van de “Vereniging Stad en Lande van Gooiland, de heer Jan L. van Os.
(FdG)
_______________________________________

( De KRONIEK VAN LAMBERT RIJCKSZ LUSTIGH bevindt zich in het Archief van Noord Holland)
\

GESCHRIFTEN VAN LAMBERT RIJCKSZ
LUS­TIGH UIT HUIZEN    1654-1727

Van 1654 tot 1727 leefde in Huizen Lambert Rijcksz Lustigh.
Deze man was niet alleen schepen van het dorp Huizen, hij was ook een verwoed kroniekschrijver. Hij beschreef overgeleverde verhalen en allerlei gebeurtenissen die in het Gooi plaatsvonden. Van zijn hand zijn ook gedetai­leerde verhalen die zich afspeelden in Blaricum. Bijvoorbeeld over de grote brandin 1696, de veepest en het afzetten van het been van schout Duurkant. Vooral heeft hij zich verdiept in de rechten van de erfgooi­ers. Hij bezocht archieven, zowel in het Gooi als in Amsterdam. Het werd hem niet altijd in dank afgenomen. Het stadsbestuur van Naarden weigerde hem inzage te geven in verschillende akten. Lustigh maakte 'lustig' afschriften van allerlei akten. Veel van zijn geschriften zijn bewaard gebleven. Begin van deze eeuw waren ze in het bezit van de Huizer Frederik Schram, die op de omslagen met grote letters zijn naam heeft geschreven.
Na het aannemen van de erfgooierswet in 1912 en de stichting van de Vereniging Stad en Lande van Gooiland, bleek het archief van het oude 'Stad en Lande' een puinhoop te zijn. De eerste voorzitter Emiel Luden (een generaal b.d.) gaf zijn secretaris Jan J. van Os opdracht zoveel mogelijk oude akten op te sporen die betrekking hadden op de erfgooiers en hun rechten. Gelukkig had de 19e eeuwse notaris Albertus Perk al veel vastge­
legd in zijn (in 1842 verschenen) Verslag OMTRENT DEN OORSPRONG EN DEN AARD DER GEBRUIKSRECHTEN OP DE HEIDEN EN WEIDEN IN GOOILAND.
Toch vond Luden het noodzakelijk dat ook de geschriften van Lustigh werden bestudeerd. Hij leende omstreeks 1918 drie geschriften van de Jan Frederik­zoon Schram, die deze geerfd had van zijn vader. Secretaris Van Os begon direct transcripties te maken van de oorspronkelijke handschriften. In het Stad en Lande archief liggen nu zowel de (van Schram) geleende geschrif­ten, als geschre­ven en getypte transcripties. Ook ligt er een brief, gedateerd 02.02.1919, van een woedende Jan Fredrikszoon Schram. Luden weigerde de geschriften terug te geven en Schram dreigde met een advocaat en bekendma­king in de pers. Hij schrijft o.a. "Zij strekt U als man van stand en officier in geen enkel opzicht tot eer" en eindigt met de zin: "Op deze wijze laat ook een eenvoudige Huizer boer zich er niet tusschen nemen".

Jan Schram en zijn familie bleken echter nog meer geschriften van Lus­tigh te bezitten. Schram maakt daar melding van in zijn brief aan Luden met de opmerking: "Ik zou U aanraden die boeken maar niet 'ter leen' te vragen, want na de handelswijze tegenover mij, zult U een stellige weigering oploopen". Inderdaad doken deze boeken later elders op, zoals bij boekhan­del de Slegte. In het blad TVE (jaargang 3) staat hierover het artikel 'Opnieuw een hand­schrift van Lambert Rijckxs Lustigh ontdekt'. Hierin staat o.a.: "Een extra-krediet van de Algemeen Rijksarchivaris uit Den Haag gaf ons de mogelijkheid dit werk aan te kopen". In Huizen gaf drukkerij Visser in 1973 een boekje uit met daarin een aantal verhalen van Lustigh, zonder te vermelden uit welk deel deze waren overgenomen. Het waren de krenten uit de Lustigh pap, het volledige werk is tot nu toe niet uitgegeven.
--------------------------------------------------------------------------

Begin februari 1999 werd ik opgebeld door de heer Lammert Calis uit Blaricum. Uit een erfenis had hij een oorspronkelijk geschrift van Lustigh gekregen, tot nu toe had het in de linnenkast van een oude dame gelegen.  Het uit 66 bladzijden bestaande boek mocht ik lenen om er transcripties uit te maken. Ik heb het boek aan archivaris Dirk Dekema getoond, het was hem onbekend. Voordat ik transcripties ging maken, heb ik het geleende boek vergeleken met de door secretaris  Van Os gemaakte afschriften. Hoewel sommige gedeelten handelden over dezelfde onderwerpen, zoals schaarbrieven en erfgooiersrechten, waren de teksten niet hetzelfde. 

Tot nu toe heb ik van enkele bladzijden transcripties gemaakt. Lustigh schrijft verhandelingen over de erfgooiersrechten en verwijst daarbij naar de bijlagen achter in het boek. Deze bijlagen zijn afschriften uit Schepen­boeken van de stad Naarden en de Gooise dorpen. Ik bezit fotokopieen van akten uit Oud Rechtelijke aktenboeken van Blaricum, die dezelfde teksten bevatten als in de bijlagen staan. Wel is het handschrift van Lustigh goed leesbaar in tegenstelling tot dat van de oorspronkelijke akten van Jacobus Thierens.             
LUSIGCA

____________________________________
OPMERKING:
Oktober 2007 is de nieuwe inventaris van het 'erfgooiersarchief' gereed gekomen.

zie nu:
8.4 Lambert Rijksz Lustigh
Aantekeningen van de Huizer Schepen Lambert Rijcksz Lustigh (geb. 1654 - overl. 1727)
inv. nrs. 3712-3715
______________________________


HISTORIE VAN HET GOOI, GOOIERS EN ERFGOOIERS 

GASTENBOEK